Privacy Statuut Onderwijsvacaturebank 2.0

De Onderwijsvacaturebank hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat betekent concreet dat uw persoonsgegevens op behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze worden verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en huisadres en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankrekeningnummer, etc.
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De Onderwijsvacaturebank is een initiatief van het Participatiefonds. Het Participatiefonds is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat het Participatiefonds de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. Het Participatiefonds is de te Rotterdam aan de Boompjes 40 gevestigde Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs, telefonisch te bereiken onder nummer 010 – 2177630 en per e-mail via [email protected]. Het Participatiefonds is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

Voor welke doelen verwerkt de Onderwijsvacaturebank persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door de Onderwijsvacaturebank slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt, te weten:
• het bij elkaar brengen van vacatures en werkzoekenden of beschikbaar personeel binnen het Primair Onderwijs (PO);
• het analyseren van gegevens op hoog aggregatieniveau ten behoeve van arbeidsmarktonderzoek en het verstrekken van deze gegevens aan onderzoeksbureaus.

Welke persoonsgegevens worden door de Onderwijsvacaturebank verzameld en verwerkt?
In de gegevensuitwisseling via de Onderwijsvacaturebank worden de volgende gegevens verwerkt:

a. Voornaam; b. Achternaam; c. Telefoonnummer; d. Mobiel telefoonnummer; e. Geslacht; f. Adres; g. Adrestoevoeging; h. Postcode; i. Plaats; j. Datum lesbevoegdheid behaald; k. Functie; l. Sector (basisonderwijs, speciaal onderwijs); m. Functiegroep; n. Uren beschikbaar (min en max); o. Beschikbaar (van – tot); p. Dienstverband; q. Uitzicht op vast werk; r. Opleiding; s. Ervaring in jaren; t. Inschaling; u. Specialisatie; v. Denominatie; w. Bereidheid om te verhuizen.
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van registratie van contactgegevens en mede vanwege matching van de gepaste kandidaat.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Volgens de wetgeving mag de Onderwijsvacaturebank alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de in artikel 6 van de AVG opgenomen voorwaarden geldt:
  1. na verkregen toestemming van betrokkenen;
  2. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  3. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  4. in verband met de gerechtvaardigde belangen van de Onderwijsvacaturebank, waarbij de Onderwijsvacaturebank erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

De Onderwijsvacaturebank hanteert de onder a, b, c en d genoemde rechtsgronden bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit gebeurt onder meer in het kader van de verwerking van persoonsgegevens voor:
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • het beheer inclusief de aanmaak van segmenten en profielen van werkzoekend onderwijspersoneel.

Op welke wijze beschermt de Onderwijsvacaturebank uw persoonsgegevens?
De Onderwijsvacaturebank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De Onderwijsvacaturebank heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties.

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van een wettelijke grondslag, uitvoering van onze publiekrechtelijke taak of op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Bewaren van persoonsgegevens
De Onderwijsvacaturebank bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Wij vragen bij het bezoeken van onze website om uw toestemming voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Via de button 'Cookies niet toestaan' kunt u het plaatsen van een cookie op uw computer tegenhouden. Het niet-accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van de website.

Webstatistieken
De website maakt gebruik van webstatistieken. Hiervoor gebruikt het Participatiefonds het softwareprogramma Google Analytics. Met dit programma kan het Participatiefonds gegevens analyseren en de website nog beter op bezoekers afstemmen. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden doorgegeven. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies op de pagina’s van onderwijsvacaturebank.nl. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's u hebt bezocht.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Uw privacy rechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken en vragen sturen aan:

Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
T.a.v. de Privacy Officer
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor de laatste versie van ons privacy beleid.

Rotterdam, mei 2018