Gebruiksvoorwaarden Onderwijsvacaturebank2.0

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten die door de webapplicatie van Onderwijsvacaturebank2.0 worden aangeboden en waarvan gebruik wordt gemaakt. De Onderwijsvacaturebank2.0 bevat gevoelige informatie en persoonsgegevens en om een zorgvuldige omgang met deze gegevens en deze applicatie mogelijk te maken dienen Gebruikers zich te conformeren aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 januari 2016.
Artikel 1 - Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden worden de navolgende definities met een beginkapitaal gebruikt:

Account: de persoonlijke omgeving die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst.

Accountbeheerder: beheerder die belast is met de uitgifte en het beheer van Accounts en tevens Gebruiker is.

Accounteigenaar: de gebruiker die op de Website een Account heeft aangemaakt.

Content: alle informatie die toegankelijk is voor de Gebruiker via de Website, waaronder begrepen, maar niet begrensd tot de Profielen en de Vacatures.

Databank: de door Onderwijsvacaturebank2.0 aangelegde database(s) met daarin Profielen en Vacatures.

Dienst: de dienst die Onderwijsvacaturebank2.0 aan de Gebruiker verleent via de Website, waardoor de Gebruiker via de Account, onder de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden,
 1. in het geval de Gebruiker Werkgever is, (een) Vacature(s) en eventuele andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen; en toegang en inzage in de Databank met Profielen kan krijgen; of
 2. in het geval de Gebruiker Werkzoekende is, een Profiel en eventuele andere Content kan plaatsen; en toegang en inzage in de Databank met Vacatures kan krijgen.
Gebruiker: de Werkzoekende of de Werkgever, die gebruik maakt van de Dienst.

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van Onderwijsvacaturebank2.0.

Inloggegevens: het wachtwoord en de gebruikersnaam van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar Account en om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten.

Overmacht: ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Onderwijsvacaturebank2.0, tekortkomingen van door Onderwijsvacaturebank2.0 ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

Partij: een partij (de Gebruiker en/of Onderwijsvacaturebank2.0) bij deze Gebruiksvoorwaarden.

Privacy Statuut: de privacyregeling van Onderwijsvacaturebank2.0 die beschikbaar is op de website.

Profiel: een door een Werkzoekende geplaatst bericht waarin zijn of haar CV, gegevens, beschikbaarheid per vacaturetype, regio, dag en/of dagdelen e.d., zoals aangegeven op de Website, wordt vermeld;

Vacature: een door een Werkgever geplaatst bericht waarin betaalde arbeid in de vorm van een tijdelijk of vast dienstverband wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan worden gereageerd;

Website: de website van Onderwijsvacaturebank2.0 op http://www.onderwijsvacaturebank.nl;

Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;

Werkzoekende: de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2 - Algemeen
2.1 Onderwijsvacaturebank2.0 biedt alleen een platform waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Onderwijsvacaturebank2.0 heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Onderwijsvacaturebank2.0 heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

2.2 Onderwijsvacaturebank2.0 is te allen tijde - zonder enige voorafgaande toestemming - gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

2.3 Onderwijsvacaturebank2.0 accepteert onder geen beding enige vorm en variatie van toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden die Gebruiker hanteert en tracht te hanteren.

2.4 Onderwijsvacaturebank2.0 sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

2.5 Onderwijsvacaturebank2.0 kan een Vacature, Profiel en/of andere Content zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen indien zij van mening is dat deze Vacature, Profiel en/of andere Content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of de Gebruiksvoorwaarden of wanneer die op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is.

2.6 Onderwijsvacaturebank2.0 behoudt zich het recht voor om een geplaatste vacature - of de bijbehorende inhoud daarvan – zonder voorafgaande kennisgeving van de Website te verwijderen, indien Onderwijsvacaturebank2.0 in redelijkheid beslist, dat deze niet in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden of indien enige inhoud is geplaatst waarvan Onderwijsvacaturebank2.0 meent dat dit in strijd is met de belangen van Onderwijsvacaturebank2.0.

Artikel 3 - Accountgebruik
3.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden en op de Website, geeft Onderwijsvacaturebank2.0 de Gebruiker een begrensd, persoonlijk, herroepelijk recht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Website alsmede om de Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3.2 Om een zo optimaal gebruik te maken van de Dienst moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens Onderwijsvacaturebank2.0 voor in dat actuele, juiste en zo volledig mogelijke informatie wordt verstrekt bij het aanmaken van een Account; ieder andere wijze van het verstrekken van informatie en de eventuele gevolgen daarvan, kan Onderwijsvacaturebank2.0 niet worden tegengeworpen.

3.3 Tijdens de registratie moet de Gebruiker tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.

3.4 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

3.5 Onderwijsvacaturebank2.0 behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

3.6 De Gebruiker stemt er jegens Onderwijsvacaturebank2.0 mee in dat hij - als gerechtigde om van de Diensten gebruik te maken - zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

3.7 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

3.8 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens.

3.9 Het is verboden om een Account aan te maken op naam van een ander. Het is de Gebruiker ook niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account.

3.10 Het is verboden om vacatures te plaatsen op een wijze die niet in overeenstemming is met de geldende lokale, nationale en internationale wetgeving, waaronder, maar daartoe niet beperkt, wetten betreffende arbeid en werkgelegenheid, gelijke werkgelegenheidskansen en eisen aan arbeidsgeschiktheid, gegevensbescherming, toegang tot en gebruik van gegevens en intellectueel eigendom.

3.11 Het is verboden om vacatures te plaatsen waarvoor het staatsburgerschap van een bepaald land of een legaal, permanent verblijf in een land is vereist, als voorwaarde voor in dienstneming, tenzij dit vereist is om te voldoen aan de wet- of regelgeving of om te voldoen aan een contract met een nationale, landelijke of lokale overheid.

3.12 Het is verboden om vacatures te plaatsen die een eis of een criterium voor selectie inhouden betreffende de vacature waarbij een dergelijke eis of criterium geen eigenlijke en wettelijk vereiste is voor die vacature.

3.13 Het is verboden om Accounts te gebruiken om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) kredieten of verzekeringen voor de consument zelf, dan wel voor zijn/haar gezin of huishouden; (b) werk; of (c)vergunningen of overheidssteun.

3.14 Het is verboden om vacatures te plaatsen of andere advertenties voor concurrenten van Onderwijsvacaturebank2.0 of vacatures te plaatsen of andere inhoud die links bevatten naar enige site die met Onderwijsvacaturebank2.0 concurreert.

3.15 Het is verboden om een Account te gebruiken met betrekking tot het verkopen, aanbevelen of adverteren van producten of diensten.

3.16 Het is verboden om het Account te gebruiken voor het plaatsen van enig franchise-, piramideprogramma, “club lidmaatschap”, distributienetwerk, mogelijkheden voor netwerkmarketing (Multi-level) of constructies met verkoopagentschappen.

3.17 Het is verboden om het Account te gebruiken voor het plaatsen van enige business mogelijkheid waarvoor vooraf of periodiek een betaling is vereist of waarvoor het werven van nieuwe leden, sub- verkopers of sub- agentschappen is vereist.

3.18 Het is verboden om het Account te gebruiken voor het plaatsen van enige business mogelijkheid op basis van commissie, tenzij de vacature op ondubbelzinnige wijze beschrijft dat de vacature uitsluitend op basis van commissie is en het product dat de Werkzoekende moet gaan verkopen, eveneens duidelijk wordt beschreven.

3.19 Het is verboden om het Account te gebruiken voor het propageren van enige mogelijkheid die geen bonafide werkgelegenheid vertegenwoordigt.

3.20 Het is verboden om het Account te gebruiken voor het op de Website plaatsen van vacatures voor modellenwerk, acteren, talent – of amusementsbureaus of functies als talentscout.

3.21 Het is verboden om het Account te gebruiken voor seksuele diensten aanbieden of medewerkers zoeken voor banen van seksuele aard.

3.22 Het is verboden om het Account te gebruiken voor verzoeken voor het gebruik van menselijke organen of ter beschikking stellen van menselijke organen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, diensten voor de voortplanting zoals eiceldonatie en draagmoederschap.

3.23 Het is verboden om het Account te gebruiken voor het ondersteunen van een bepaalde politieke partij, politiek programma, politieke stelling of onderwerp.

3.24 Het is verboden om het Account te gebruiken voor het uitdragen van een bepaald geloof.

3.25 Tenzij de geldende wetgeving toestaat, is het verboden om het Account te gebruiken voor het plaatsen van vacatures waarbij van de sollicitant vereist wordt om informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar (i) ras of etnische afkomst (ii) politieke overtuiging (iii) geestelijke of geloofsovertuiging (Zie uitdrukkelijk artikel 6.3 van deze Gebruikersvoorwaarden) (iv) lidmaatschap van een werkgeversorganisatie (v) fysieke of mentale gezondheid (vi) seksualiteit (vii) strafblad of gerechtelijke vervolging of (vii) leeftijd.

3.26 Het is niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 4 Gebruikersverplichtingen
4.1 Door het plaatsen van vacatures, Profielen en/of andere Content geeft de Gebruiker Onderwijsvacaturebank2.0 toestemming deze Vacatures, Profielen en/of andere Content op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

4.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures, Profielen en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kunnen worden door Werkzoekenden c.q. Werkgevers.

4.3 De Gebruiker garandeert dat de verstrekte Content juist en volledig is en garandeert dat geen sprake is van misleidende informatie met betrekking tot de aard van de ondernemingsactiviteiten.

4.4 De Gebruiker garandeert dat de door haar geplaatste Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Vacatures en/of de Profielen, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan Onderwijsvacaturebank2.0 melden aan Onderwijsvacaturebank2.0.

4.5 Onderwijsvacaturebank2.0 behoudt zich het recht voor om Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (delen van) Vacatures en/of bedrijfsinformatie c.q. Profiel, zonder voorafgaande kennisgeving in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website, indien dit naar het oordeel van Onderwijsvacaturebank2.0 noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Onderwijsvacaturebank2.0.

Artikel 5 Werkgeversverplichtingen
5.1 Het is de Werkgever niet toegestaan om:
 1. profielen te plaatsen op de Website;
 2. de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins te gebruiken in strijd met het doel van Onderwijsvacaturebank2.0;
 3. de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie danwel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;
 4. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.
5.2 Werkgever mag enkel actieve Profielen en contactgegevens van Werkzoekenden uit de Databank gebruiken om de Werkzoekende te benaderen voor een passende, concrete en openstaande Vacature.

Artikel 6 Verplichtingen van de Werkzoekende
6.1 Het is de Werkzoekende niet toegestaan om:
 1. Vacatures te plaatsen op de Website;
 2. de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 3. de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaande concrete Vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie;
 4. andere Werkzoekenden te benaderen;
 5. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.
6.2 Werkzoekende accepteert dat gegevens van Werkzoekende die bij de ene Werkgever in bezit zijn, door toedoen van deze Werkgever aan een andere Werkgever ter beschikking (kunnen) worden gesteld, mits deze terbeschikkingstelling geschiedt met het oogmerk om de mobiliteitskansen van Werkzoekende te vergroten.

6.3 Nu vacatures kunnen worden geplaatst door Werkgevers en dergelijke scholen (meer specifiek: bijzondere scholen) eisen mogen stellen aan de achtergrond van Werkzoekende, verleent Werkzoekende conform artikel 17 in combinatie met artikel 23 van de Wet bescherming persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming dat zijn of haar persoonsgegevens van godsdienstige en/of levensbeschouwelijke aard via de Dienst kunnen worden verwerkt. (Uit artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens vloeit het verbod voort om persoonsgegevens in verband met godsdienst of levensovertuiging te verwerken. Daar staat tegenover dat ingevolge artikel 23 van de Grondwet bijzondere scholen mogen worden opgericht op grond van godsdienst, levensovertuiging of onderwijskundige overtuiging. Ook volgt daaruit dat een bijzondere school van docenten mag eisen dat ze een bepaalde godsdienst of levensovertuiging hebben).

Artikel 7 Kosten
7.1 Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Onderwijsvacaturebank2.0 zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

7.2 Voor gebruikmaking van (delen van) de Dienst is geen vergoeding verschuldigd, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 8 Beschikbaarheid
8.1 Onderwijsvacaturebank2.0 behoudt zich het recht voor om eigener beweging op elk willekeurig moment - zonder enige vorm van aansprakelijkheid -, (delen van) de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken dan wel op te schorten indien daartoe noodzaak bestaat.

8.2 Onderwijsvacaturebank2.0 is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.

8.3 Onderwijsvacaturebank2.0 garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Onderwijsvacaturebank2.0 is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten
9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Vacatures en Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Onderwijsvacaturebank2.0 en/of haar licentiegevers.

9.2 Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan Onderwijsvacaturebank2.0 een eeuwigdurend, kosteloos, wereldwijd en onherroepelijk recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

9.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Onderwijsvacaturebank2.0 of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

9.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

9.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Onderwijsvacaturebank2.0 zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Onderwijsvacaturebank2.0 Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 10 Databank
10.1 De Databank van Onderwijsvacaturebank2.0 is aan te merken als een databank in de zin van Artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet.

10.2 Onderwijsvacaturebank2.0 is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank. De Gebruiker mag gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan. De Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Onderwijsvacaturebank2.0, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Databank opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 11 Privacy
11.1 Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan Onderwijsvacaturebank2.0. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statuut van Onderwijsvacaturebank2.0 en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Onderwijsvacaturebank2.0 is te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en onder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om:
 1. de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen;
 2. het Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen; en/of
 3. Content te verwijderen.
12.2 Onderwijsvacaturebank2.0 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

12.3 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Onderwijsvacaturebank2.0 indien sprake is van overmacht.

12.4 De in dit Artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Onderwijsvacaturebank2.0 zelf en/of haar leidinggevenden.

12.5 De Gebruiker vrijwaart Onderwijsvacaturebank2.0 voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Profielen, Vacatures of andere Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

12.6 De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Onderwijsvacaturebank2.0.com mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Onderwijsvacaturebank2.0 daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

12.7 Onderwijsvacaturebank2.0 is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

Artikel 13 Duur & Beëindiging
13.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn Account te beëindigen.

Artikel 14 Boetebeding
14.1 Indien Gebruiker de artikelen van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, is deze Gebruiker Onderwijsvacaturebank2.0 per overtreding, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare en door Onderwijsvacaturebank2.0 vast te stellen - doch redelijke en gepaste - boete verschuldigd, onverminderd de uitoefening van overige aan Onderwijsvacaturebank2.0 toekomende rechten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Onderwijsvacaturebank2.0 ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

15.3 Onderwijsvacaturebank2.0 mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Account beëindigen.

15.4 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Onderwijsvacaturebank2.0 aan het overblijvende gedeelte verbonden. Onderwijsvacaturebank2.0 zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.